Obchodní podmínky velkoobchod

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu
http://www.merten-dental.cz provozovaného společností MERTEN DENTAL s.r.o., IČ: 247 72 321, se sídlem  Praha 4, Michelská 1538/111, PSČ 141 00, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173069

1. Úvodní ustanovení
1.1.Internetový obchod http://www.merten-dental.cz/eshop/ (dále jen „internetový obchod“) je provozován společností MERTEN DENTAL s.r.o., se sídlem Praha 4, Michelská 1538/111, PSČ 141 00, IČ 247 72 321, společností zapsanou v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173069 (dále jen „Provozovatel“).

1.2.Kontaktní údaje provozovatele:
- adresa pro doručování: Praha 4, Michelská 1538/111, PSČ 141 00
- elektronická adresa: info@merten-dental.cz

1.3.
Internetový obchod je určen k nabídce pomůcek ústní hygieny.

1.4.
Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) se vztahují na smluvní vztahy vznikající mezi společností MERTEN DENTAL s.r.o., v postavení prodávajícího (dále také jako „prodávající“), a třetími subjekty při výkonu podnikatelské činnosti prodávajícího, a to na základě kupní smlouvy, v níž došlo k odkazu na tyto OP (dále jen jako „kupní smlouva“). Tyto OP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s uvedenými OP seznámil a s jejich obsahem souhlasí. 

1.5.
Odchylná písemná ujednání, uvedená v kupní smlouvě nebo jejich přílohách mají přednost před ustanoveními těchto OP. Pokud však není v kupní smlouvě nebo jejich přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo pokud platnost některých ustanovení OP není kupní smlouvou nebo jejími přílohami vyloučena nebo jinak modifikována, pak platí pro ostatní vzájemné vztahy smluvních stran tyto OP.

1.6.
Právní vztahy vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a třetím subjektem se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

1.7.
Definice a výklad pojmů:

1.7.1.
Prodávající – osoba, která se zavazuje odevzdat kupujícímu věc a umožnit mu nabýt k této
věci vlastnické právo;

1.7.2.
Kupující – osoba, která má zájem o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a která se zavazuje
věc převzít a zaplatit za ni kupní cenu;

1.7.3.
Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě a umožnit mu nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a závazek kupujícího, že věc převezme a zaplatí za věc prodávajícímu kupní cenu;

1.7.4.
Internetový obchod – on-line systém provozovaný na internetu, jehož prostřednictvím lze uzavřít kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. distančně;

2. Nabídka, vznik kupní smlouvy
2.1.Prodávající provozuje na internetových stránkách http://www.merten-dental.cz/ internetový obchod (dále také jako „internetový obchod“ nebo „e-shop“). Nabídka zboží je uvedena na stránkách internetového obchodu v několika kategoriích. Nabídnuté zboží nemusí být v okamžiku učinění objednávky kupujícím dostupné, proto si Provozovatel vyhrazuje možnost  dodat objednané zboží kupujícímu v náhradním termínu, jež mu Provozovatel sdělí. V tomto případě má kupující právo stornovat svou objednávku (tj. odstoupit od kupní smlouvy).

2.2.
Po kliknutí na vybrané zboží uvedené v internetovém obchodě se kupujícímu zobrazí popis zboží, jeho cena včetně DPH a případně fotografie zboží. U zboží je zpravidla uvedeno, zda je skladem či nikoli. Kupující může zaslat dotaz, týkající se jím vybraného zboží.

2.3.
Pokud kupující má zájem o zboží nabízené prodávajícím v e-shopu, pak jej kliknutím na „KOŠÍK“ vloží do virtuálního nákupního košíku prodávajícího. Předtím, než kupující odešle objednávku, má kupující povinnost celou objednávku a zadané kontaktní údaje zkontrolovat. Kupující má tak především možnost odstranit jednotlivé položky z nákupního košíku, měnit množství objednaných položek a měnit a kontrolovat uvedené kontaktní údaje.

2.4.
Před odesláním objednávky se kupujícímu vždy zobrazí veškeré zboží uložené v nákupním košíku, cena za jednotlivé položky, množství jednotlivých kusů objednaného zboží, celková cena za zboží a náklady na dopravu objednaného zboží. Ceny zboží se zobrazují jednak jako ceny vč. DPH.

2.5.
Pokud kupující s objednávkou souhlasí, pak kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ bude jeho objednávka přijata ke zpracování. Odesláním objednávky kupujícím dochází k uzavření kupní smlouvy. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Odesláním objednávky kupujícím, vyslovuje kupující souhlas s obchodními podmínkami Provozovatele. Tento způsob uzavření kupní smlouvy se neuplatní, pokud kupující
má zájem o tzv. osobní odběr v provozovně Provozovatele (viz. čl. 2.6. OP ). Provozovatel je povinen potvrdit přijetí objednávky, a to nejpozději do 3 dnů od učinění objednávky. Přijetí objednávky je potvrzeno prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané ze serveru provozovatele, a to na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, v níž je uveden souhrn objednaného zboží a platná cena.

2.6.
V případě osobního odběru zboží kupujícím, je kupní smlouva uzavřena okamžikem odevzdání tohoto zboží kupujícímu. Ustanovení čl. 2.5. OP se v tomto případě neužijí. I v tomto případě je však potvrzení o přijetí objednávky Provozovatelem nezbytné pro vyřízení objednávky Provozovatelem. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zašle Provozovatel kupujícímu zprávu, že jím objednané zboží je připraveno k vyzvednutí. Zároveň v této e-mailové zprávě Provozovatel kupujícímu sdělí provozní dobu provozovny, lhůtu k převzetí zboží a další údaje nezbytné k vyzvednutí objednaného zboží. Nevyzvedne-li si kupující zboží ve lhůtě uvedené Provozovatelem, je Provozovatel oprávněn prodat zboží jinému zájemci nebo dodat objednané zboží na náklady kupujícího prostřednictvím poštovního přepravce.

2.7.
Objednávky se zpravidla provádí elektronicky přímo z e-shopu Provozovatele, avšak výjimečně lze objednávku učinit rovněž ústně (osobně či telefonicky) anebo písemně (e-mailem, faxem, poštou), s využitím konkrétní nabídky prodávajícího. Takováto objednávka (ústní nebo písemná) musí obsahovat následující údaje:
- obchodní údaje kupujícího – jméno příjmení, název, bydliště, sídlo, IČ, DIČ, emailové spojení, telefon,
- jméno oprávněného zástupce odběratele (v případě osobního odběru zboží nebo služby)
- název produktu a jeho objednací kód,
- požadované množství zboží,
- místo dodání zboží,
- způsob odběru zboží nebo služby (osobní odběr, doprava zboží přepravní službou),

2.8.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s  uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.9.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku. V případě že by byl spotřebitel krácen na svých právech plynoucích z uzavírání smlouvy, má právo se obrátit na věcně příslušné orgány dozoru (Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Finanční úřad apod..). Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší soud.

2.10.
Provozovatel si vyhrazuje právo kupujícího telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, např. pokud jde o vyšší hodnotu objednávky, chybějící údaje atd. 

3. Práva a povinnosti stran
3.1.Povinností prodávajícího je odevzdat kupujícímu objednanou věc v dohodnutém místě a čase plnění, jakož i doklady, které se k věci vztahují a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k věci.

3.2.
Prodávající odevzdá kupujícímu věc (předmět koupě) v ujednaném druhu, množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

3.3.
Povinností kupujícího je zaplatit kupní cenu za objednanou věc a objednanou věc řádně a včas převzít.

4. Kupní cena, platební podmínky
4.1.Kupní cena věci dodávané prodávajícím kupujícímu je stanovena na základě ceníku prodávajícího platného v době objednání věci. Ceník prodávajícího je umístěn na internetových stránkách prodávajícího http://www.merten-dental.cz/eshop/ a obsahuje aktuální a platné ceny. Prodávající si vyhrazuje možnost změny cen, a to především s ohledem na vývoj kurzu Kč vůči zahraničním měnám, s ohledem na změny podmínek od výrobce, popř. aktuální situaci na trhu.

4.2.
Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně ceny, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

4.3.
Kupující je povinen zaplatit kupní cenu odpovídající ceně věci dle ust. čl. 4.1. těchto OP.

4.4.
Při konkrétních nákupech sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených
způsobů placení kupní ceny včetně příslušné DPH, popř. nadstandardního balení zboží:
a) platbu v hotovosti v pokladně prodávajícího při převzetí zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího,
b) platbu bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené
prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,
c) platbu zálohově předem na základě proforma faktury, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,
d) platbu na dobírku při doručení zboží na fakturační resp. doručovací adresu uvedenou v
závazné objednávce nebo
Není-li způsob placení mezi stranami sjednán, určí tento způsob prodávající a tento vyznačí na faktuře.

4.5.
Za den splnění peněžitého závazku v případě bezhotovostního převodu se považuje den připsání částky na účet prodávajícího

4.6.
Faktura či proforma faktura zpravidla obsahuje označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a množství zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, datum splatnosti kupní ceny, popřípadě dalších v kupní ceně nezahrnutých položek a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího.

4.7.
Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení zálohy z kupní ceny, přičemž na tuto zálohu prodávající na základě řádné závazné objednávky vystaví proforma fakturu, jakožto výzvu k platbě předem. Po uhrazení proforma faktury je závazná objednávka kupujícího prodávajícím neprodleně vyřizována.

5. Dodací podmínky

5.1.
Obvyklá doba dodání objednaného zboží jsou 2 pracovní dny. Dodací lhůty (pokud jsou uvedeny) u jednotlivých druhů zboží jsou "obvyklé" pokud je zboží skladem u nás nebo u distributora, ale nemohou být chápány jako přesné či závazné. V případě nedostatku některé položky objednávky se prodávající zavazuje neprodleně o tomto informovat kupujícího a dohodnout se na dalším postupu.

5.2.
Zboží je možné vyzvednout osobně v provozovně prodávajícího, nacházející se na adrese: Michelská 1538/111, 141 00 Praha 4. Zboží může převzít kupující osobně nebo osoba pověřená kupujícím, přičemž tato osoba je povinna pověření k převzetí zboží prodávajícímu prokázat.

5.3.
Zboží je možno odeslat do určeného místa prostřednictvím přepravní služby. V tom případě se kupující zavazuje k uhrazení nákladů:
doprava po celé ČR 94,- Kč
při platbě na dobírku účtován poplatek + 30,-Kč ( platba kurýrovi při převzetí zásilky)
doprava při objednávce nad 3000,- Kč ZDARMA

5.4.
Při objednávce větších, nestandardních objemů, vzhledem k velké váze, budou účtovány dopravní více náklady. Celkové náklady na přepravu uvede prodávající v potvrzení o přijetí objednávky.

5.5.
Během převzetí zásilky provede kupující kontrolu zásilky a neporušenost jejich obalů. Jakékoliv zjištěné poškození obalů je nutno uvést do přepravního listu event. do protokolu o poškození zásilky. Bez záznamu v přepravním listu není možno reklamaci poškození zboží během přepravy uplatnit. Za poškození zásilky během přepravy odpovídá přepravce.

5.6.
V případě, že kupující zásilku od dopravce převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky
(neúplnost zásilky), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto
písemně oznámit prodávajícímu.

6. Odstoupení od smlouvy
6.1..Poučení o právu odstoupit od smlouvy (jen pro kupujícího spotřebitele a jen pro případ uzavíránísmluv distančním způsobem):

6.1.1.
„Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.“

6.1.2.
„Máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dnenásledujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než
dopravce) převezmete zboží.“ Odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na produkty zubních nástrojů NORDENT.

6.1.3.
„Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího (MERTEN DENTAL s.r.o., se sídlem Praha 4, Michelská 1538/111, PSČ 141 00, IČ: 247 72 321, email: info@merten-dental.cz) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím  provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

6.1.4.
„Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od
smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

6.2.
Důsledky odstoupení od kupní smlouvy

6.2.1.
„Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

6.2.2.
„Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

6.2.3.
„Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“

6.2.4.
Převzetí zboží: „Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese (MERTEN DENTAL s.r.o., se sídlem Praha 4, Michelská 1538/111, PSČ 141 00). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“ Zboží musí být zasláno jako „obyčejný balík, nikoli na dobírku.

6.2.5.
Náklady spojené s vrácením zboží: „Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

6.2.6.
Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: „Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“

6.2.7.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.3.
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát
(MERTEN DENTAL s.r.o., se sídlem Praha 4, Michelská 1538/111, PSČ 141 00, IČ 24772321):
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží
(*) /o poskytnutí těchto služeb (*)
Datum objednání (*) /datum obdržení (*)
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum
(*) Nehodící se škrtněte.
Vzorový formulář o odstoupení od smlouvy je také dostupný na internetových stránkách
prodávajícího …………

7. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody na věci, odpovědnost za vady
7.1.Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny.

7.2.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo je mu toto převzetí umožněno prodávajícím. Pokud je zboží doručováno prostřednictvím dopravce, tak v době, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího také tehdy, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

7.3.
Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

7.4.
Kupující je povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Případně vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu zpravidla telefonicky, e-mailem či faxem bez zbytečného odkladu po takové prohlídce.

7.5.
Odpovědnost za vady dle ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku:

7.6.
Reklamace vad kupujícího musí obsahovat zejména tyto náležitosti: identifikaci příslušné závazné
objednávky nebo číslo příslušné faktury nebo dodacího listu, popis vady, požadavek na způsob
vyřízení reklamace.

7.7.
V případě vad zboží, které byly kupujícím řádně a včas reklamovány, a které prodávající uznal za oprávněné, může kupující vůči prodávajícímu dle své volby uplatnit kterýkoli z následujících nároků:

7.8.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

7.9.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

7.10.
Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva odpovídající nepodstatnému porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.11.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit
v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo
opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při
obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá
prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7.12.
Odpovědnost za vady dle ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku (ustanovení se uplatní jen je-li kupující spotřebitelem ):

7.13.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To však neplatí:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při
převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

7.14.
U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců (toto
bude vyznačeno v prodejním dokladu.

7.15.
Má-li dodaná věc vadu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

7.16.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.17.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.18.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8. Ochrana osobních údajů
8.1.Osobní údaje kupujících jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu internetového obchodu, tj. pro účely uzavření kupní smlouvy a dodání zboží.

8.2.
Provozovatel shromažďuje adresní a identifikační údaje (jméno, bydliště, datum narození, telefon, e-mailovou adresu, bankovní spojení) kupujících v rozsahu nezbytném pro uzavření kupní smlouvy. Osobní údaje kupujících nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v tom rozsahu, který je nezbytný pro doručení objednaného zboží, příp. bance při úhradě kupní ceny převodem z účtu. Uzavřením kupní smlouvy zákazník souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním a shromažďováním.

8.3.
Kupující má v souladu s ust. § 11 zákona o ochraně osobních údajů právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu těchto údajů. Dále má Kupující právo požadovat po Provozovateli vysvětlení, pokud se domnívá, že Provozovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem a další práva vyplývající z ust. § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

9. Ostatní ujednání
9.1.Jestliže kterékoli ustanovení těchto OP bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto OP.  

9.2.
Každou změnu OP oznámí prodávající kupujícímu nejpozději jeden měsíc přede dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, a to písemně, e-mailem nebo vyvěšením na internetových stránkách prodávajícího. Kupující je oprávněn nejpozději čtrnáct dnů přede dnem účinnosti změny OP změnu odmítnout a kupní smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce čtrnácti dnů ode dne doručení výpovědi prodávajícímu. Pokud kupující změnu neodmítne do dne stanoveného výše,
platí, že se změnou OP souhlasí. Na tento důsledek prodávající kupujícího v oznámení o změně OP zvláště upozorní. Ke změnám OP prodávající přistoupí vždy jen v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu

9.3.
K řešení sporů mezi smluvními stranami jsou výlučně příslušné obecné soudy České republiky.

9.4.
Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2020.